Česky English

Náhrada škody a krizový zákon: Otázky a odpovědi

Mezi specializace naší advokátní kanceláře patří náhrada škody. Níže naleznete některé důležité informace v otázkách a odpovědích k náhradě škody následkem krizových opatření přijatých v boji s koronavirem.

Kdo může žádat náhradu škody?

Jakákoli fyzická či právnická osoba, které vznikla škoda v důsledku krizového opatření.

Jaké podmínky musí být splněny?

Musí být současně splněné tři podmínky. Zaprvé musí existovat provedené krizové opatření, zadruhé musí vzniknout škoda a zatřetí mezi provedeným krizovým opatřením a škodou musí existovat příčinná souvislost.

Z jakého zákona se vychází při žádosti o náhradu škody?

Vychází se z krizového zákona, konkrétně z ustanovení § 36.

Lze žádat také ušlý zisk?

Dle našeho právního názoru lze žádat také ušlý zisk vedle skutečné škody.

Jaké jsou lhůty k uplatnění náhrady škody?

Náhrada musí být bezpodmínečně uplatněna do šesti měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do 5 let od vzniku škody. Bez prvotního uplatnění do šesti měsíců u orgánu krizového řízení nelze následně vymáhat škodu soudně. Příslušný orgán krizového řízení může na základě vlastního posouzení žadateli odpustit subjektivní šestiměsíční lhůtu, pokud ještě neuplynula lhůta 5 let a jedná se o případ zvláštního zřetele. Případem zvláštního zřetele by se dala rozumět situace, kdy poškozený určitým způsobem výrazně přispěl k pomoci proti krizové situaci (např. obětoval dům, ve kterém prožil celý život). Dále se může jednat o náhradu škody pozůstalým, pokud fyzická osoba při záchraně významných hodnot či zdraví a životů ostatních zemřela.

Co musí obsahovat žádost o náhradu škody?

Náhrada škody musí být uplatněna v písemné formě. Musí být zřejmé, kdo náhradu uplatňuje (jméno a příjmení nebo název, včetně data narození nebo IČ, adresa místa pobytu nebo sídla), důvody vzniku nároku, jeho výši a důkazy, které vznik, příčinnou souvislost a výši nároku prokazují. Rovněž je nutné uvést skutečnosti prokazující dodržení subjektivní šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku (tj. okamžik, kdy se poškozený dozvěděl o existenci škody), včetně dodržení objektivní pětileté lhůty. Návrh musí být datován a podepsán žadatelem.

Kde se bude podávat žádost o náhradu škody?

U orgánu krizového řízení, který vydal příslušné krizové opatření. V případě současných krizových opatření se bude pravděpodobně jednat o Ministerstvo vnitra.

Jaká jsou současná doporučení?

Současné doporučení je uschovat a uspořádat si veškeré dokumenty související s podnikatelskou činností, které prokazují škodu a ušlý zisk. Faktury, smlouvy, daňové doklady, objednávky, storna společenských akcí, veletrhů apod. Pokuste se vyčíslit a podložit, o jaké prostředky jste v důsledku krizových přišli, a nezapomeňte, že škoda se musí uplatnit do šesti měsíců.JUDr. Zbyněk Drobiš
vedoucí advokát KLB Legal pro náhrady škody

© 2017 KLB Legal

ADVICE TO CONSUMERS

Pursuant to Act No. 634/1992 Sb. (Collection of Laws), Consumer Protection Act, as amended, the client is entitled, in the event of a dispute between an attorney and the client, to file a request for out-of-court settlement of the dispute with the Czech Bar Association (Česká advokátní komora) within one year of the date when the client first exercised his/her right in question. The commencement of the process of out-of-court settlement of the consumer dispute shall be without prejudice to the right of the parties to the dispute to seek protection of their rights and legitimate interests by legal action. For more information see the website of the Czech Bar Association at: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies