KLB LEGAL - Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF
Česky English
test

Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

Česká národní banka na začátku ledna adresovala osobám uvedeným v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, preventivní dokument s názvem Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti. Co z něj pro správce podle § 15 ZISIF plyne?

Veřejná nabídka

Kromě zmínění častých nedostatků jako je nedostatečné uvádění a zdůraznění, že správce nepodléhá dohledu ČNB, a nesprávného označování produktu jako „investiční fond“, případně správce jako „investiční společnosti“, se ČNB detailně vyjádřila i k veřejné nabídce. Nadále platí, že produkt nelze nabízet veřejnosti, a to ani prostřednictvím webové prezentace, a stejně tak nelze poskytovat služby více než 20 klientům z řad nekvalifikovaných investorů. V případě, že správce na svých webových stránkách popisuje svůj produkt, musí být na stránkách jasně uvedeno, že nabídka je určena výhradně kvalifikovaným investorům.

Sdělení klíčových informací

Výraznější novinkou je výslovné potvrzení povinnosti správců vypracovat sdělení klíčových informací (tzv. KID, Key Information Document) v souladu s nařízením EU 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014, o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou („nařízení PRIIPs“). Povinnost vypracovat a poskytnout klientům před uzavřením smlouvy KID dle nařízení PRIIPs se vztahuje na správce (v terminologii nařízení PRIIPs „tvůrce produktů“), mezi jejichž investory patří retailoví investoři. Zároveň je také tvůrce produktu povinen zveřejnit KID na svých internetových stránkách. Správce jako tvůrce produktu musí informace obsažené v KID pravidelně kontrolovat (revize alespoň jednou za 12 měsíců), a pokud z této kontroly vyplyne potřeba změny, KID upraví a upravenou verzi neprodleně zpřístupní. Závěrem ČNB upozorňuje, že v případě nevypracování KID musí být správce schopen věrohodně prokázat, že k nabízení retailovým investorům nedošlo a nedochází.

Pokud potřebujete poradit, jak mít Vaše webové stránky v souladu se stanovisky ČNB a v jaké formě zpracovat sdělení klíčových informací, neváhejte se obrátit na náš tým.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Ondřej Kučera

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění