KLB LEGAL - Tipařství prošlo v roce 2020 výraznou změnou
Česky English
test

Tipařství prošlo v roce 2020 výraznou změnou

Tipaři působí na finančním trhu dlouhodobě, 1. květen 2020 pro ně ale přinesl změnu, kterou by měli vzít při své činnosti v potaz. Pojďme se tedy podívat, co se přesně změnilo ve vztahu k jejich aktivitám a postavení na trhu.

Jak shrnuje důvodová zpráva k novele ZPKT, na trhu lze identifikovat činnosti jako právě tipařství, která mají některé materiální znaky zprostředkování, nejsou však pro ně v současnosti oproti jiným sektorům vyžadována povolení nebo registrace u ČNB. Tato činnost není vždy investiční službou, a nemusí tedy podléhat ani povinnosti disponovat příslušným oprávněním k poskytování investičních služeb, ačkoliv s poskytováním investičních služeb úzce souvisí. Poskytovatelé investiční služby přijímání a předávání pokynů jsou sice oprávněni rovněž ke zprostředkování obchodů s investičními nástroji (viz § 4 odst. 4 ZPKT), avšak pro činnosti zprostředkování na kapitálovém trhu nelze bez dalšího dovodit nezbytnost získání oprávnění k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů a povinnost řídit se s tím souvisejícími pravidly.

Kdo jsou tipaři?

Tzv. tipařství spočívá, v souladu s dlouhodobým výkladem orgánu dohledu uplatňovaným napříč celým finančním trhem, v obecném zjišťování možného zájmu zákazníka o případné zprostředkování nejčastěji neinvestičních produktů jako je například pojištění (ale lze také investiční produkty) a následném předáním kontaktu na zákazníka („tipu“) osobě, která je oprávněna produkt s klientem sjednat, typicky samostatnému zprostředkovateli nebo jejich vázanému zástupci. Zde by činnost tipaře měla skončit, protože součástí jeho aktivity již nesmí být jakákoli forma ovlivňování zákazníka ve prospěch sjednání, změny nebo ukončení finančního produktu. Tipaři by si nyní měli dát pozor na nové znění příslušných ustanovení ZPKT, které se změnilo v květnu roku 2020.

Investiční zprostředkovatelé vs. tipaři

Aktuální znění ZPKT zaznamenalo doplnění § 2 odst. 1 o písmeno y), které obsahuje zpřesnění definice investičního zprostředkování – nyní se zprostředkováním obchodů s investičními nástroji rozumí činnost vykonávaná podnikatelským způsobem spočívající v:

  1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
  2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
  3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,
  4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo
  5. pomoci při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.

Další vývoj?

Toto znění tedy opět ukrojilo část prostoru, ve kterém se tipaři mohou legálně pohybovat. Záměr normotvůrců sleduje spíše restriktivní trend, který pole působnosti tipařů zužuje. Jejich činnost by i nadále měla být posuzována materiálně, tedy podle pravého obsahu konkrétní činnosti, a nikoli podle ujednání ve smlouvě. K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním v souvislosti s pojištěním se ČNB vyjadřovala v FAQ již téměř před téměř deseti lety. Stane se nyní situace v důsledku novely opět o něco nejasnější a nejistější? V případě zájmu o poradenství v oblasti zprostředkování se neváhejte obrátit na KLB Legal.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

 

Mgr. Ondřej Kučera

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění