KLB LEGAL - Spory o náhradu škody mezi klienty a bankami
Česky English
test

Spory o náhradu škody mezi klienty a bankami

V reakci na nepříznivý vývoj na kapitálových trzích se množí reklamační nároky uplatňované klienty finančních institucí. Není – li reklamace uznána bankou či obchodníkem s cennými papíry, zákazníci zpravidla podávají trestní oznámení nebo uplatňují své požadavky u České národní banky či přímo žalují finanční instituci u příslušného soudu. Každý z výše uvedených podnětů vede k zahájení jiného typu řízení, jehož pravidla a zásady jsou upraveny různými procesními předpisy a umožňuje dosažení odlišných výsledků.

Trestní oznámení, které je dle platného trestního řádu možno podat buď státnímu zastupitelství, nebo u jednotlivých útvarů Policie ČR, je oblíbeným nástrojem řešení všech sporů v České republice. Hlavní výhodou je bezplatnost, minimální procesní a formální náročnost spojená s podáním trestního oznámení a možnost uplatnit v rámci tzv. adhezního řízení nárok na náhradu škody. Podání trestního oznámení je však často jen účelovým prostředkem pro získání důkazního materiálu, neboť finanční instituce se v případě žádosti Policie o předložení dokumentů a telefonických nahrávek nemohou odvolávat na bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti. V případě lživého obvinění si však oznamovatel musí být plně vědom své odpovědnosti, ať již trestněprávní pro křivé obvinění, případně jiný trestný čin nebo občanskoprávní pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby.

Další možností je podání podnětu či stížnosti dozorovému orgánu státní správy – ČNB. Prostřednictvím ČNB se poškozený klient sice nedobere odškodnění své újmy, nicméně rozsáhlá regulační a sankční kompetence ČNB umožňuje ukládání vysokých pokut nebo dokonce odejmutí licence jednotlivým poskytovatelům služeb na finančním trhu. ČNB přijímá podání týkající se její činnosti ve formě písemné, elektronické, faxové a telefonické. Vyřizována jsou zpravidla v té formě, ve které byla podána. Písemná podání jsou vyřizována do 30 dnů od jejich doručení.

Základním prostředkem právní ochrany je však podání žaloby na plnění k příslušnému soudu. V případě podání žalob na náhradu škody bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se české soudy vypořádají s novými povinnostmi, které byly v souvislosti s poskytováním investičních služeb uloženy finančním institucím na základě implementace evropské směrnice MiFID. Důsledky finanční krize již rozpoutaly soudní bitvu mezi investory a americkými finančními institucemi, soudní procesy však prozatím vyhrávají bankéři z Wall Street. Americké soudy zamítaly žaloby s tím, že vinu za znehodnocené investice nelze přičítat aktivitám bank samotných, ale je třeba ji přiřknout spíše kolabujícím trhům.

Zdroj: Patria.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění