KLB LEGAL - Slovníček finančních pojmů
Česky English
test

Slovníček finančních pojmů

K vysvětlení základních pojmů finančního práva, na které se KLB Legal specializuje, jsme pro Vás sestavili krátký slovníček.

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Je základním právním přepisem upravujícím infastrukturu tuzemského kapitálového trhu. Najdeme v něm úpravu

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry (angl. securities broker, investment firm), zkráceně OCP, je klíčovým hráčem kapitálového trhu. OCP je podnikatelem – právnickou osobou s povolením České národní banky oprávněnou poskytovat hlavní investiční služby. Pro výkon této činnosti musí splňovat náročné předpoklady a podmínky stanovené v ZPKT, např. udržovat dostatečně vysoký kapitál, v řídících pozicích mít zkušené odborníky nebo v zájmu transparentnosti publikovat různé reporty. OCP typicky bude zprostředkovávat svým klientům obchody na burze, vést jim majetkové účty cenných papírů, provádět individuální správu portfolií nebo poskytovat investiční poradenství.

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je významným subjektem působícím na kapitálovém trhu. Stejně jako OCP musí být držitelem povolení České národní banky. Jeho rolí je zprostředkovat koncovému zákazníkovi kontakt s poskytovatelem investičních služeb, tedy bankou, obchodníkem s cennými papíry, investičním fondem či investiční společností. Investiční zprostředkovatel v rámci své činnosti přijímá od klienta pokyn týkající se investičního nástroje a předává ho příslušenému subjektu. Rovněž je oprávněn poskytovat investiční poradenství. Činnost investičního zprostředkovatele je omezena pouze na některé investiční nástroje.

Investiční nástroje

Investiční nástroje představují nástroje, které jsou jak na kapitálovém, tak na peněžním trhu obchodovány. Jejich konečný výčet je uveden v ZPKT. Patří mezi ně akcie, dluhopisy, cenné papíry kolektivního investování (podílové listy či investiční akcie), různé opce, futures, swapy, forwardy a další. Jejich vymezení souvisí s vymezením regulovaných investičních služeb.

Investiční služby

Investiční služby představují služby, které na kapitálovém trhu poskytují vybrané subjekty oprávněné k tomu Českou národní bankou. Různé subjekty mohou poskytovat různé kombinace investičních služeb. Jejich výčet je uveden v ZPKT. Dělí se na hlavní a doplňkové, které jsou vždy subjektem poskytovány vedle hlavních.
Mezi hlavní investiční služby patří:

Mezi doplňkové investiční služby patří úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka (tzv. custody), uzavírání repo a reverzních repo obchodů se zákazníky či investiční výzkum.

Zákon o dluhopisech

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zákon určuje, co je to dluhopis, jaké podmínky musí být splněny pro jeho vznik, jaká práva a povinnosti jsou s ním spojena a jakým způsobem můžou být vykonávána. Dále upravuje některé zvláštní kategorie dluhopisů, některé přestupky spojené s dluhopisy a další související pojmy.

Dluhopis

Dluhopis je dluhový cenný papír splňující podmínky zákona o dluhopisech. Je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky (peněžitého plnění ve výši odpovídající jeho jmenovité hodnotě) emitentem. Způsob splacení dluhopisu a další práva spojená s dluhopisem se u jednotlivých emisí liší.

Emisní podmínky

Emisní podmínky jsou dokument obsahující informace o konkrétní emisi dluhopisů. Obsahují údaje o dluhopisu a o emitentovi, údaje o splacení a výnosu dluhopisu a vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů.

Listinný dluhopis

Listinný dluhopis má papírovou podobu – jedná se skutečně o listinu.

Zaknihovaný dluhopis

Zaknihovaný dluhopis je takový, který nemá žádnou hmotnou (papírovou) formu. Zaknihované cenné papíry existují pouze jako zápis do registru vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů Praha, kde jsou rovněž registrováni jejich majitelé. Výpis z registru se používá k určení vlastníka (osoby oprávněné k výkonu práv k certifikátu).

Nařízení o prospektu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Nařízení upravuje druhy prospektů, jejich vzhled i obsah.

Prospekt

Sofistikovaný informační dokument pro investory, který je vyhotovován při veřejné nabídce investičních cenných papírů nebo při přijetí na regulovaný trh. Prospekt musí obsahovat určené údaje o emitentovi a údaje o nabízeném cenném papíru a shrnutí těchto údajů. V prospektu se uvádí řada údajů od údajů identifikačních až po konkrétní rizika spojená s investicí.

Unijní prospekt pro růst

Má menší informační požadavky na emitenty oproti klasickému prospektu a jako takový je určen zejména pro malé a střední podniky.

Kapitálové cenné papíry

Akcie, příp. jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, ale i jiné druhy převoditelných cenných papírů opravňující k získání

uvedených cenných papírů v důsledku jejich konverze nebo v důsledku výkonu s nimi spojených práv.

Nekapitálové cenné papíry

Všechny cenné papíry, které nejsou kapitálovými cennými papíry.

ZISIF

Zákon č. 240/2013 sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Investiční společnost

Právnická osoba oprávněná k obhospodařování (správě majetku) investičních fondů, případně k dalším činnostem – typicky k činnosti administrace fondů.

Investiční fond

Specifická struktura správy majetku, která funguje na principu kolektivního investování; investoři investují společně jako součást skupiny. Investiční fondy podléhají dohledu ČNB. Fondy mohou být samosprávné (schopné se obhospodařovat samy) či nesamosprávné (jejich obhospodařování zajišťuje investiční společnost

SICAV

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem; tuto formu může mít pouze investiční fond; minimální výše zapisovaného ZK je 1 Kč a zbytek kapitálu slouží k investicím; jsou vydávány zakladatelské a investiční akcie (viz článek SICAV prakticky)

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním podle § 15 ZISIF

Jedná se o kolektivní správu majetku investorů, která plní určené podmínky, a proto nevyžaduje povolení ze strany ČNB a nepodléhá jejímu dohledu. Majetek investorů je spravován kolektivně na základě investiční strategie; zákonem je stanovena maximální velikost fondu (u většiny fondů 100 000 000 €) a investice nemohou být shromažďovány od veřejnosti (viz článek Minifond podle § 15 ZISIF).

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění