KLB LEGAL - Sberbank – náhrady z pojištění vkladů
Česky English
test

Sberbank – náhrady z pojištění vkladů

Následkem významnému odlivu peněžních prostředků klienty Sberbank CZ z jejich účtů vedených u této banky došlo ke zhoršení likviditní situace banky a Česká národní banka tak zahájila první kroky k odejmutí bankovní licence. Začátkem procesu bylo předběžné opatření vydané ČNB, kterým bylo Sberbank CZ zamezeno jakékoli nakládání s aktivy a pasivy a dále oznámení ČNB, učiněné vůči Garančnímu systému finančního trhu, o neschopnosti Sberbank CZ dostát svým smluvním i zákonným závazkům, učiněné v pondělí 28. února 2022 (rozhodný den pro vyplácení náhrady vkladů).

Na základě tohoto oznámení mohou být klientům Sberbank CZ vypláceny náhrady ze systému pojištění vkladů. Toto vyplácení začne 9. března a limit je zákonem stanoven na 100.000 eur (což v rozhodný den činilo necelých 2.5 milionů Kč).

Jedinou výjimkou, kdy může být náhrada zvýšena až na 200.000 eur (tedy necelých 5 milionů Kč), jsou případy, kdy byl na klientský účet připsán tzv. dočasně vysoký zůstatek, a to v souvislosti se situacemi, jako je například úhrada kupní ceny z prodeje nemovitosti, výplata pojistného plnění, náhrady újmy způsobené trestným činem nebo třeba i výplata odstupného podle zákoníku práce. Další podmínkou je, že tato částka byla na účet připsána nejdříve 28. listopadu 2021 (tedy tři měsíce před rozhodným dnem). Splňuje-li vkladatel tyto podmínky, může podat žádost o zvýšenou náhradu, ke které musí být připojeny zákonem požadované dokumenty k prokázání vzniku nároku na výplatu zvýšen náhrady. Bližší podmínky podávání žádostí budou zveřejněny na webových stránkách Garančního sytému.

Problém nastává, když byl na účet připsán obnos přesahující zmíněných pět milionů. Má-li tak klient na svém účtu u Sberbank CZ uloženou částku vyšší, než je zákonný limit pojištění vkladů, bude muset pro vymožení svých peněz zde uložených počkat na likvidaci banky. K likvidaci však bude moci dojít až po dokončení řízení u ČNB o odejmutí bankovní licence, které může trvat několik měsíců. Následné zpeněžení prostředků a jejich vrácení oprávněným v rámci likvidace společnosti bude trvat dalších pár let. Po zahájení likvidace bude klient muset přihlásit svou pohledávku vůči bance likvidátorovi. Ani ti, kteří mají u Sberbank CZ uloženy peníze v advokátní úschově, nedostanou výjimku nad rámec zákonného limitu pojištění vkladů a mohou své pohledávky vymáhat až ve zmíněné likvidaci.

Máte-li i Vy u Sberbank CZ uloženy své peníze, neváhejte se nás obrátit. Pomůžeme Vám při vymáhání Vašich nároků vůči této bance.

JUDr. David Kuboň

 

Mgr. Veronika Civínová

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění