KLB LEGAL - Regulace poplatkové politiky obchodníků s cennými papíry
Česky English
test

Regulace poplatkové politiky obchodníků s cennými papíry

Platná právní úprava zakazuje obchodníkovi s cennými papíry, aby při poskytování investičních služeb přijal, nabídl nebo poskytl poplatek, provizi nebo nepeněžitou výhodu (např. ve formě školení nebo počítačového vybavení), která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Smyslem této regulace je ochrana nezávislosti poskytovaných služeb a předcházení střetu zájmu. K otázce přípustnosti pobídek vydal koncem loňského roku Výbor evropských regulátorů cenných papírů (CESR) konzultační materiál (Inducements: Good and poor practices více zde http://www.cesr-eu.org/data/document/09_958.pdf). Některé z názorů CESR vyvolaly vášnivé reakce významných investičních bank a asociací hájící zájmy těchto institucí.

Mezi přípustné pobídky patří v prvé řadě ty, které jsou hrazeny nebo vypláceny přímo zákazníkovi. Povolené jsou rovněž pobídky poskytované nebo přijímané v souvislosti s činnostmi nezbytnými pro poskytování investičních služeb (např. exekuce a vypořádání pokynů nebo služba správy cenných papírů) anebo delegováním podpůrných činností na třetí osobu (účetnictví, právní služby apod.). Třetí skupina povolených pobídek, která činí v praxi největší interpretační potíže, se týká plateb třetím osobám, pokud přispívají ke zlepšení kvality poskytované služby. Tato skupina pobídek navíc podléhá informační povinnosti ve vztahu k zákazníkům.

Jako základní nepochopení regulace pobídek uvádí CESR zařazení všech plateb v rámci jedné finanční skupiny za automaticky přípustné pobídky. Vždy je nutné v každém konkrétním případě posoudit, zda je pobídka přípustná a zda není potřeba zákazníka o existenci, povaze a hodnotě pobídky předem informovat. Klienti mají nárok na pravdivé, srozumitelné, jasné a úplné informace o poskytovaných nebo přijímaných pobídkách, a to i nepeněžitých. Většina finančních institucí poskytuje tyto informace v podobě souhrnného popisu hlavních podmínek pobídky, na žádost zákazníka však jsou povinni sdělí též podrobnosti. Diskuse o přípustnosti pobídek je do značné míry motivovaná snahou o nalezení vyváženého poměru mezi ochranou práva koncových klientů na kvalifikovanou, čestnou a spravedlivou službu na straně jedné a právem finančních institucí na odměnu na straně druhé. Jako nebezpečné otevírání Pandořiny skříňky se však jeví snaha CESR o zavedení regulatorní kontroly výše této odměny. Transparentnost a srozumitelnost poskytovaných informací je dostatečným vodítkem pro klienta při výběru obchodníka s cennými papíru a nákupu konkrétního investičního nástroje.

Zdroj: Patria.cz

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění