KLB LEGAL - Q&A: Směrnice MiFID II
Česky English
test

Q&A: Směrnice MiFID II

Pojďme se ve stručnosti podívat, co se skrývá pod zkratkou MiFID II, jak se promítá do české legislativy, a co reguluje.

 

Co znamená MiFID II?

Zkratka MiFID II znamená Markets in Financial Instruments Directive, v překladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních instrumentů. Jedná se o druhou evropskou regulaci sektoru po MiFID I.

Jak se projevuje v českém právu?

Unijní směrnice nejsou obecně bez dalšího přímo aplikovatelné. Proto se obsah MiFID II musel do českého právního řádu promítnout skrze novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“), která nabyla účinnosti dne 3. ledna 2018.

Co reguluje?

Cílem MiFID II je stanovit základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb obchodníky s cennými papíry („OCP“) a dalšími osobami a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji.

Jaké existují investiční služby?

Základními investičními službami jsou například přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů nebo portfolio management.

Jaké existují investiční nástroje?

Investičními nástroji rozumíme například akcie, dluhopisy, podílové listy, deriváty (futures, opce apod.) a v důsledku novely třeba také emisní povolenky.

Jaké jsou licence?

ZPKT rozlišuje zejména:

 1. vázaný zástupce
  1. je spojen s konkrétním OCP, pro nějž vykonává činnost
  2. jednoduchý proces registrace
 2. investiční zprostředkovatel
  1. omezený rozsah investičních služeb (přijímání a předávání pokynů, investiční poradenství)
  2. omezený rozsah investičních nástrojů (nelze např. akcie)
  3. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  4. nižší regulatorní náročnost než OCP
 3. „malý OCP“
  1. skupina obchodníků s cennými papíry ve zjednodušeném režimu
  2. omezený rozsah služeb, nepřijímá prostředků zákazníků
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR
 4. „velký OCP“
  1. obchodníci s cennými papíry podléhající přísnější regulaci
  2. rozsah služeb není omezen
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál dle rozsahu služeb od 50 000 EUR do 730 000 EUR

Oblast finančních trhů patří mezi Specializace KLB Legal. Ztrácíte se v regulaci kapitálových trhů? Přemýšlíte o získání licence od České národní banky? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme a poradíme.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

 

Mgr. Ondřej Kučera

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění