KLB LEGAL - Poškodil Vás obchodník? Žádejte odškodnění
Česky English
test

Poškodil Vás obchodník? Žádejte odškodnění

Podnikání na kapitálových trzích patří k nejpřísněji regulovanému podnikatelskému prostředí. Česká národní banka trestá pochybení obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů ve vztahu k zákazníkům velmi vysokými sankcemi. Tyto sankce v rámci správního řízení představují pouze veřejnoprávní odpovědnost. Byl-li investor poškozen neodbornou péčí, bude muset žádat odškodnění v občanskoprávní rovině.

Evropská směrnice MIFID implementována do českého právního řádu zákonem o podnikání na kapitálových trzích poskytuje investorům široký rozsah ochrany jejich investice před nekalými praktikami. Přišel čas, aby investoři vymáhali svá práva v případě pochybení obchodníka s cennými papíry nebo investičního zprostředkovatele.

Někteří poskytovatelé investičních služeb na kapitálových trzích nedodržují zákonná pravidla odborné péče ve vztahu k zákazníkům a dopouštějí se řady nekalých praktik. Jedním z nejčastějších pochybení obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů je nadměrné obchodování na účtu zákazníka, tzv. „churning“. Potenciálním investorům se prostřednictvím investičního zprostředkovatele automaticky slibuje vysoký výnos se zanedbatelným rizikem, na což řada nezkušených laiků slyší. Po podpisu smlouvy je zákazník doslova bombardován telefonáty makléře nebo poradce ohledně zaručených investičních příležitostí a je nucen se rozhodovat pod časovým tlakem bez znalosti veškerých rizik realizované investice.

Churning je neetická praktika spočívající v zadávání obrovského množství obchodních pokynů bez jasné ekonomické strategie. Detailně tuto nezákonnou praktiku popisuje Stanovisko Komise pro cenné papíry z roku 2006. Motivem nepovoleného churningu je způsob odměňování obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovalů či jejich vázaných zástupců, jejichž provize a poplatky jsou přímo úměrné četnosti obchodování. Neseriózní poskytovatelé investičních služeb se snaží přesvědčit nezkušené klienty, aby obchodovali. Za jakoukoli cenu. Ideálně za použití úvěru, který jim obchodník ochotně bez ohledu na rizikový profil zákazníka poskytne. Smysl investování na kapitálových trzích v podobě generování zisku je tak zcela pokřiven a účel není naplněn.

Je zjevné, že většina drobných investorů jsou neprofesionálními zákazníky, na které se vztahuje zvýšená ochrana vymezená zákonem o podnikání na kapitálových trzích. Základní standard obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků není pouze proklamovaným heslem, ale plně vymahatelným ustanovením pro ochranu investorů. Zákazník má právo na plnou informovanost o prováděných obchodech a stavu svého majetku na kapitálovém trhu. Prvotním znakem churningu zpravidla bývá měsíční výpis obchodů na několika desítkách stran.

Churning je pouze jednou z mnoha nekalých praktik na kapitálových trzích, kterými jsou zákazníci vystaveni. Druhou nejčastější nekalou praktikou je doporučení nepřiměřeného nebo nevhodného produktu pro zákazníka. Reálný případ z mé advokátní praxe představuje případ, kdy klientka upozornila poradce na skutečnost, že je rozvedenou matkou tří nezletilých dětí, která soudně vymohla dlužné výživné. Pro potřeby svých dětí si přála vysouzené alimenty zhodnotit, avšak s důrazem na bezpečnost a vhodnost investice. Poradce však upřednostil své vlastní zájmy a doporučil investovat celý obnos do akcií jediné nemovitostní společnosti, které záhy po zprostředkování investice ztratily 95 % své hodnoty.

Z hlediska vhodnosti produktu je nutné apelovat na všechny investory, aby nepodcenili řádné vyplnění investičního dotazníku. Neprofesionální zákazník bez zkušeností s investováním by si neměl v žádném případě nechat investiční dotazník předvyplnit a pouze formálně podepsat. Bohužel i s takovými případy se poměrně často setkáváme. Důsledné prostudování a reálné vyplnění jednotlivých bodů investičního dotazníku může zajistit úspěch v případném reklamačním nebo soudním řízení.

Jakmile si uvědomíme, že Česká národní banka uděluje za nekalé praktiky vysoké pokuty, snadno dovodíme netušené možnosti uplatnění nároků na spravedlivé odškodnění z titulu porušení odborné péče. Začnou-li investoři důsledně uplatňovat svá práva při nečestném jednání poskytovatelů investičních služeb, lze očekávat pozitní vliv na kvalitu a reputaci celého finančního sektoru. Říkáte si, že soudní řízení vyjde na vyšší částku, než je pro vás únosná? Z hlediska nákladů na právní zastoupení některé advokátní kanceláře navrhují klientům snížené hodinové sazby za zastupování v těchto sporech s důrazem na motivační podíl z vyhraného případu. Cesty ke spravedlnosti jsou sice mnohdy klikaté, přesto by se poškození drobní investoři měli domáhat svých práv.

Zdroj: Investiční magazín

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění