Česky English
test

Investiční fondy: Jaké jsou možnosti českého práva?

Zejména vlivem evropského zákonodárce nalezneme v českém právním řádu celou řadu právních možností fungování subjektů kolektivního investování. Mezi takové subjekty můžeme řadit investiční společnosti, investiční fondy či „minifondy“ dle § 15 ZISIF.

Hlavní prameny práva v oblasti investičních fondů

Nejdůležitějším právním předpisem v této oblasti je zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), který inkorporuje do tuzemského právního řádu evropskou legislativu, zejména pak směrnice AIFMD a UCITS.
K ZISIF existuje také vícero prováděcích předpisů – nařízení vlády, respektive vyhlášky ČNB.
Pokud v rámci kolektivního investování dochází k poskytování investičních služeb, které se týkají investičních nástrojů musíme si vypomoci také zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Jaké existují druhy investičních fondů?

Pro dělení druhů investičních fondů se můžeme opět řídit zmíněnými evropskými směrnicemi. Směrnice UCITS reguluje standardní fondy, zjednodušeně označované jako retailové – určené široké veřejnosti.
Naproti tomu směrnice AIFMD obsahuje právní úpravu speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů.
Speciální fondy jsou stejně jako fondy standardní nabízeny široké veřejnosti, rozdíl mezi nimi představuje míra přísnosti právní regulace, která je u speciálních fondů nižší.
Fondy kvalifikovaných investorů jsou, jak již z názvu vyplývá určeny pouze určité skupině investorů. Které osoby zákon označuje jako kvalifikované investory nám říká ustanovení § 272 odst. 1 ZISIF. Kvalifikovanými investory jsou zejména A) finanční instituce, vybrané právnické osoby veřejného práva nebo velké korporace a B) osoba, která (kumulativně) (a) prohlásí, že si je vědoma rizik spojených s danou investicí, (b) investuje aspoň 125 000 EUR či při splnění zvláštních požadavků na znalosti, zkušenosti, finanční zázemí a investiční cíle aspoň 1 000 000 Kč.
Všechny výše zmíněné druhy investičních fondů jsou regulovanými subjekty. V závislosti na konkrétní podobě proto musí mít licenci od ČNB či musí být spravovány investiční společností, jež tuto licenci má.

Daňové zatížení investičního fondu

Pojem investičního fondu vymezuje § 17b zákona o daních z příjmu (ZDP), ustanovení § 21 odst. 2 ZDP pak říká, že sazba daně činí u základního investičního fondu 5%.
Investiční fondy vydávají pro své investory cenné papíry, proto zde přichází do úvahy také časový test a s ním spojené osvobození příjmů investora od daně.

Co jsou to „minifondy“ a v čem se odlišují?

Jedná se o specifický druh investiční společnosti spravující aktiva do zákonem omezené výše. V českém právním řádu nalezneme úpravu „minifondu“ v ustanovení § 15 ZISIF a maximální hodnotu majetku takto vzniklé právnické osoby pak v § 16 ZISIF. Rozhodným limitem je částka 100 000 000 EUR, případně za určitých podmínek až 500 000 000 EUR.
Zásadním rozdílem je také výjimka z povinnosti získat licenci od ČNB „Minifondy“, přestože spravují peněžní prostředky podobným způsobem jako regulované subjekty popsané výše, podléhají vůči ČNB pouze povinné registraci.
Nevýhodou je velmi omezená míra ochrany investorů, absentující praktická právní úprava či nemožnost využití speciálního daňového režimu.

Jak probíhá obhospodařování fondu?

Péči o jmění fondu – obhospodařování může provádět pouze způsobilá osoba. Takovou osobou může být samotný fond či investiční společnost.
Fond, který se může sám obhospodařovat zákon nazývá jako samosprávný investiční fond. K jeho provozování je nutná licence ČNB a alespoň dvě osoby, jež splňují přísná kvalifikační kritéria.
Investiční fondy mohou obhospodařovat také investiční společnosti, přičemž jedna investiční společnost může obhospodařovat i více investičních fondů. Jiná oprávnění investiční společnosti mohou spočívat zejména v administraci investičních fondů (viz. dále) či poskytování investičních služeb upravených v ZPKT – zejména tzv. portfolio management neboli obhospodařování majetku individuálního zákazníka.

Administrace investičních fondů

Výčet činností spadajících pod administraci fondu vyjmenovává § 38 ZISIF, jež také jako podmínku této činnosti stanoví získání povolení udělené ČNB.
Administraci investičního fondu vykonávají zpravidla investiční společnosti. Mezi typické činnosti spadají např. vedení účetnictví, compliance a vnitřní audit, oceňování majetku a dluhů společnosti a výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydaného fondem nebo zajištění vydávání či odkupování cenných papírů fondu.

Mgr. Veronika Civínová

 

Anna Bezděková

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění