KLB LEGAL - Nová „Koncepční novela“ – investiční penzijní účet i změny pro emitenty „podlimitních“ dluhopisů
Česky English
test

Nová „Koncepční novela“ – investiční penzijní účet i změny pro emitenty „podlimitních“ dluhopisů

V současnosti probíhá veřejné připomínkové řízení k balíčku novel, kterým se mění několik zákonů související s rozvojem kapitálového trhu. Obdobné návrhy byly předloženy již minulé volební období v rámci tzv. Koncepční novely (tehdejší sněmovní tisk 993), schválit se nicméně nestihly.

Investiční penzijní účet

Zásadním bodem návrhu zákona je představení investičního penzijního účtu. Jeho koncept se zásadně nemění od navrhovaného účtu dlouhodobých investic podle tehdejší Koncepční novely. Zakotvení investičního penzijního účtu má být k nalezení v nové části zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Má jít o účet, na kterém jsou vedeny vybrané investiční nástroje (zejména akcie, dluhopisy, investiční certifikáty, podíly v investičních fondech, nástroje peněžního trhu nebo zajišťovací deriváty) nebo hotovost. Správcem takového účtu bude typicky obchodník s cennými papíry s povolením vykonávat investiční službu „správa a úschova investičních nástrojů“. Jelikož tato osoba nemusí být oprávněna přijímat vklady od veřejnosti (případ nebankovních obchodníků s cennými papíry), peněžní prostředky zákazníků tvořící tento účet složí obchodník u banky a jejich výši eviduje na vedeném investičním penzijním účtu. Z pohledu zákona o podnikání na kapitálovém trhu je investiční penzijní účet vlastně jen souhrnný název pro již existující finanční produkty, nicméně z hlediska daňové podpory se jedná o nový produkt.

Investiční penzijní účet je daňově zvýhodněný podobně jako penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění. Zaměstnavatel bude moci na investiční penzijní účet zaměstnance přispívat, přičemž pro zaměstnance toto bude představovat osvobozený příjem. Osvobozeným příjmem bude rovněž příjem z převodu majetku na tomto účtu. Dále bude možné si příspěvky hrazené na investiční penzijní účet odečíst od základu daně s tím, že se nyní pro tento odečet stanovuje souhrnný limit 48 tis. Kč, který platí pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří. Stejně jako ostatní produkty i investiční penzijní účet bude muset pro účely daňové podpory splnit zákonné podmínky (zejména pravidla 60+60: „výběr“ z účtu až v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let, a sjednání produktu na dobu min. 60 měsíců). Novelizační balíček je nicméně zatím „v plenkách“ a během připomínkového řízení nebo rozpravy v parlamentu může dojít k dalším změnám.

Připravované novinky pro podlimitní emise a další změny v zákoně o dluhopisech

Návrh nové úpravy zákona o dluhopisech přináší nové povinnosti pro emitenty tzv. podlimitních dluhopisů, tedy emisí dluhopisů v objemu do 1 mil. EUR, kteří na základě výjimky prospektového nařízení nemusí vyhotovovat prospekt, ačkoli dluhopisy veřejně nabízejí. V emisních podmínkách takových dluhopisů musí nyní navíc zaznít několik údajů, které připomínají informace povinně uváděné v prospektech – mezi nově uváděné informace mají patřit:

  1. vybrané skutečnosti o emitentovi (například údaje o osobách ve vrcholném vedení emitenta nebo o skutečných majitelích holdingu);
  2. jeho bonitě, historii, nebo
  3. důvodech, proč je emise vydávána.

Emisní podmínky mají také podle návrhu nově obsahovat alespoň odkaz na zveřejněné (případně i konsolidované) výroční zprávy nebo účetní závěrky emitenta, případně též i emitentova ručitele, a to za poslední dvě účetní období. Emisní podmínky mají emitent i distributoři dluhopisů povinně zveřejňovat na svých internetových stránkách. Smyslem nové úpravy je zajištění větší ochrany a informovanosti zejména drobných retailových investorů.

Součástí novelizačního balíčku jsou například též změny zákona o doplňkovém penzijním spoření (zavedení nového typu účastnického fondu, tzv. alternativního účastnického fondu, který bude moci investovat do alternativních aktiv) nebo zákona o spotřebitelském úvěru. Naopak je oproti Koncepční novele z tohoto návrhu zákona vynechána novelizace zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Účinnost většiny změn se navrhuje na 1. ledna 2024.

Anna Bezděková

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění