KLB LEGAL - Nebojte se soudů
Česky English
test

Nebojte se soudů

V loňském Auto Tipu č. 13 jsme se zabývali výpočty náhrad za škody na zdraví, jak je používají pojišťovny. Jenže tato problematika je mnohem obsáhlejší, šancí na odškodnění je mnohem víc.

Rok 2012 přinesl na českých silnicích celkem 81 404 nehod, po nichž zůstalo 681 mrtvých, 2986 těžce a 22 590 lehce zraněných. Jednání o nároku na odškodnění tedy probíhalo hodně, některá se táhnou doteď. Povídali jsme si o tom s Petrem Budzinskim, partnerem advokátní kanceláře KLB Legal a specialistou na oblast vymáhání oprávněných nároků vyplývajících z dopravních nehod.

Co konkrétně česká legislativa umožňuje uplatňovat při škodě na zdraví?
Předně je třeba říci, že poškozený může být kdokoli: řidič, spolu- jezdec, chodec… Zákony umožňují vymáhat hned několik věcí. Máte nárok na jednorázové odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění dle bodového ohodnocení daného vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Rovněž lze požadovat kompenzaci ztráty na výdělku, ať již po dobu pracovní neschopnosti nebo také po ní, a to včetně budoucí ztráty. Poškozený se může dočkat náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, sem patří různé regulační poplatky, ale i lázeňská péče nutná k uzdravení. Samozřejmě se hradí i věcná škoda, tedy poškození vozidla či věcí, které měl poškozený při sobě (oděvy, telefon, hodiny aj.).

Kde si myslíte, že poškozený není řádně odškodněn – v rámci nároků, které jste uvedl?
Díky povinnému ručení bude nároky poškozeného odškodňovat pojišťovna viníka dopravní nehody, v případě chybějícího pojištění odpovědnosti pak Česká kancelář pojistitelů. Pojišťovna se ale chová jako jakákoli jiná firma a snaží se generovat zisk a nikoliv odškodňovat nad rámec svých vnitřních předpisů. Lze tedy očekávat, že ve většině případů bude přiznáno odškodnění dle základního bodového ohodnocení ministerstva. Nejvyšší soud a Ústavní soud ale jasně vymezily možnosti navýšení odškodnění při škodě na zdraví prostřednictvím využití násobků od jedné do deseti. Pojišťovna vám třeba přizná odškodnění ve výši 70 000 korun, avšak kompenzace dané újmy měla být navýšena pětinásobkem na 350 000 Kč.

Rozhodně ale musí být splněny určité předpoklady pro dané navýšení…
Samozřejmě. Při posuzování celého případu se stav a situace poškozeného vnímají komplexně. Věk, uplatnění ve společnosti, rodinné vazby a společenské postavení hrají velkou roli. Nižší odškodnění získá nezaměstnaný svobodný muž, kterému je 40 let. Vyšší pak muž ve středním věku,terý má dvě děti, pracuje a společensky žije. Neočekávejte od pojišťovny viníka nehody, že bude tyto skutečnosti příliš zkoumat. Proto se vyplatí zajímat se o svá práva a případ eventuálně konzultovat s odborníky. V sázce jsou v mnoha případech statisíce.

Jak tedy v případě nízkého odškodnění postupovat?
Můžete vyhledat soudního znalce a nechat si vytvořit vlastní posudek na škodu na zdraví a pak ho uplatňovat u pojišťovny. Advokáti specializující se na danou oblast jsou však navíc schopni zhodnotit případ nejenom dle samotné fyzické újmy, ale i duševních útrap a narušení sociálních vazeb. Dostáváme se tak i k nárokům vyplývajích z osobnostních práv.

Mohl byste to vysvětlit?
Osobnostní práva se týkají rodinného a soukromého života. Soud u nich již není vázán limity vyhlášky ministerstva zdravotnictví, takže náhrady v této oblasti jsou velice zajímavé. Tyto žaloby se hodí zejména pro příbuzné obětí. Dle současné právní úpravy manželka oběti získá z titulu náhrady škody za mrtvého manžela pouze 240 000 korun, což je na hranici slušnosti. Osobnostní práva umožňují uplatňovat adekvátní nároky, tedy ve většině případů mnohem vyšší.

Co dělat, jestliže pojišťovna viníka nehody vyčíslila škodu na zdraví částkou, se kterou já jako poškozený nesouhlasím?
Pokud budete požadovat odškodnění v plné výši, připravte se na právní boj, který chvíli potrvá, ale na jehož konci můžete navíc získat statisícové částky. Ideální je nechat si případ posoudit odborníky. V daných sporech se stává standardem, že se poškozeným klientům neúčtují přemrštěné hodinové sazby za poradenství, ale klade se důraz na podíl ze zisku. Obvyklá sazba je 20 až 25 procent z vysouzené částky, přičemž tato metoda funguje také jako motivace daného právníka nebo poradce, aby se snažil poskytnout co nejúčinnější pomoc.

Může pojišťovna odmítnout odškodnění, jelikož jsem neměl zapnuté bezpečnostní pásy nebo dopravní nehodu spoluzavinil? A jak je to s otázkou promlčení nároků?
Je složité generalizovat, ale ve většině případů takový postup pojišťovny možný není. Při stanovení odškodnění se zkoumá spoluodpovědnost, ta však může dosahovat pouze 30 procent, tedy ve zbývajících 70 % nárok stále trvá a je plně vymahatelný. U náhrady škody na zdraví je promlčecí lhůta dvouletá. Práva na ochranu osobnosti se nepromlčují.

A co výše soudních nákladů?
Většina poškozených se jich bojí a rozhodne se vzít první nabídku odškodnění, aby se případným právním konfliktům vyhnula. Ovšem soudní spor o náhradu škody na zdraví je od soudního poplatku osvobozen! Tyto případy patří ke snadnějším, třeba ve srovnání se žalobami proti nesprávnému lékařskému postupu. Hodnotí se totiž škoda vyvolaná povahou provozu automobilů. Nezkoumá se tedy zavinění, hovoří se o tzv. objektivní odpovědnosti.

Pojišťovny mají na vyřešení škodní události lhůty dané interními předpisy. Jak se ale může protáhnout právě soudní spor? Jsou i zde nějaké limity?
Tady je odpověď velice složitá, vše se může táhnout měsíce, podle rychlosti daného soudu. Jeho rozhodnutí není vázáno žádnou pevnou lhůtou.

Zdroj: Auto Tip 03/13. www.autotip.auto.cz, Jakub Kolár

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění