KLB LEGAL - Náhrada škody a krizový zákon: Otázky a odpovědi
Česky English
test

Náhrada škody a krizový zákon: Otázky a odpovědi

Mezi specializace naší advokátní kanceláře patří náhrada škody. Níže naleznete některé důležité informace v otázkách a odpovědích k náhradě škody následkem krizových opatření přijatých v boji s koronavirem.

Kdo může žádat náhradu škody?

Jakákoli fyzická či právnická osoba, které vznikla škoda v důsledku krizového opatření.

Jaké podmínky musí být splněny?

Musí být současně splněné tři podmínky. Zaprvé musí existovat provedené krizové opatření, zadruhé musí vzniknout škoda a zatřetí mezi provedeným krizovým opatřením a škodou musí existovat příčinná souvislost.

Z jakého zákona se vychází při žádosti o náhradu škody?

Vychází se z krizového zákona, konkrétně z ustanovení § 36.

Lze žádat také ušlý zisk?

Dle našeho právního názoru lze žádat také ušlý zisk vedle skutečné škody.

Jaké jsou lhůty k uplatnění náhrady škody?

Náhrada musí být bezpodmínečně uplatněna do šesti měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejdéle však do 5 let od vzniku škody. Bez prvotního uplatnění do šesti měsíců u orgánu krizového řízení nelze následně vymáhat škodu soudně. Příslušný orgán krizového řízení může na základě vlastního posouzení žadateli odpustit subjektivní šestiměsíční lhůtu, pokud ještě neuplynula lhůta 5 let a jedná se o případ zvláštního zřetele. Případem zvláštního zřetele by se dala rozumět situace, kdy poškozený určitým způsobem výrazně přispěl k pomoci proti krizové situaci (např. obětoval dům, ve kterém prožil celý život). Dále se může jednat o náhradu škody pozůstalým, pokud fyzická osoba při záchraně významných hodnot či zdraví a životů ostatních zemřela.

Co musí obsahovat žádost o náhradu škody?

Náhrada škody musí být uplatněna v písemné formě. Musí být zřejmé, kdo náhradu uplatňuje (jméno a příjmení nebo název, včetně data narození nebo IČ, adresa místa pobytu nebo sídla), důvody vzniku nároku, jeho výši a důkazy, které vznik, příčinnou souvislost a výši nároku prokazují. Rovněž je nutné uvést skutečnosti prokazující dodržení subjektivní šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku (tj. okamžik, kdy se poškozený dozvěděl o existenci škody), včetně dodržení objektivní pětileté lhůty. Návrh musí být datován a podepsán žadatelem.

Kde se bude podávat žádost o náhradu škody?

U orgánu krizového řízení, který vydal příslušné krizové opatření. V případě současných krizových opatření se bude pravděpodobně jednat o Ministerstvo vnitra.

Jaká jsou současná doporučení?

Současné doporučení je uschovat a uspořádat si veškeré dokumenty související s podnikatelskou činností, které prokazují škodu a ušlý zisk. Faktury, smlouvy, daňové doklady, objednávky, storna společenských akcí, veletrhů apod. Pokuste se vyčíslit a podložit, o jaké prostředky jste v důsledku krizových přišli, a nezapomeňte, že škoda se musí uplatnit do šesti měsíců.JUDr. Zbyněk Drobiš
vedoucí advokát KLB Legal pro náhrady škody

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění