KLB LEGAL - Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF
Česky English
test

Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF

Co se skrývá pod § 15 ZISIF? Pro koho se „minifond“ hodí a nehodí? Jak probíhá jeho založení a jak dlouho trvá? Nejčastější otázky a přehledné odpovědi přináší náš článek.

Co je § 15 ZISIF?

§ 15 ZISIF (zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) umožňuje podnikatelsky provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. To zjednodušeně znamená, že povoluje vedle regulovaných investičních fondů také vznik jakýchsi malých fondů, které na základě investiční strategie kolektivně spravují majetek investorů a nepodléhají přitom regulaci a dozoru České národní banky jako investiční fondy.

Fond podle § 15 ZISIF nesmí přesáhnout rozhodný limit a shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Rozhodný limit (tj. maximální velikost fondu) je standardně stanoven na € 100 000 000, po splnění určitých podmínek lze dosáhnout i na € 500 000 000.

Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti je Českou národní bankou vykládáno poměrně restriktivně – blíže jsme se mu věnovali zde.

Pro zajímavost uvádíme rámcové porovnání minifondu podle § 15 ZISIF s klasickým fondem kvalifikovaných investorů:

  § 15 ZISIF Fond kvalifikovaných investorů
Maximální velikost € 100 000 000 podlimitní € 100 000 000, nadlimitní bez omezení
Minimální velikost není stanovena € 1 250 000 do 12 měsíců od založení
Povolení investoři kvalifikovaní investoři, menší počet retailových investorů kvalifikovaní investoři
Minimální investice není stanovena od 1 000 000 Kč; finanční instituce bez limitu
Náročnost založení nízká (viz dále) nízká až vyšší dle typu (více zde)
Průběžné náklady nižší (uloženy pouze základní povinnosti) vyšší (povinnost mít depozitáře, systém vnitřní kontroly apod.)
Sazba daně z příjmu 19 % možnost dosáhnout na 5% zdanění

Jak založení fondu podle § 15 ZISIF probíhá?

Na samém začátku je obvykle nutné založit novou právnickou osobu – typicky s.r.o. – které bude správu majetku vykonávat.

Poté probíhá příprava dokumentace: vytváří se například investiční strategie, na základě které bude fond investovat.

V poslední fázi je připravena a podána žádost České národní bance o zápis „minifondu“ podle § 15 ZISIF do seznamů ČNB.

Jak dlouho trvá založení fondu podle § 15 ZISIF?

Řízení před Českou národní bankou by nemělo přesáhnout 5 pracovních dní. K této době je pak potřeba přičíst přípravné práce – založení s.r.o., pokud je potřeba, tvorbu investiční strategie či přípravu doplňující dokumentace, zejména smlouvy s klienty. Celý proces je zvládnutelný v řádu dnů až týdnů (dle náročnosti transakce).

Jaké jsou povinnosti vůči ČNB během existence fondu podle § 15 ZISIF?

„Minifondy“ musí jednou ročně odesílat set reportů České národní bance, a to prostřednictvím její aplikace. Dále jsou povinny oznamovat změny zapisovaných skutečností (např. změna sídla) a ukončení činnosti.

Je povinností správce fondu uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na svých internetových stránkách údaj, ze kterého vyplývá, že nepodléhá dohledu České národní banky.

Je možné časem vytvářet nové investiční strategie?

Ano, vznik nové strategie je ale nejprve potřeba oznámit ČNB.

Zajímá vás o § 15 ZISIF něco dalšího? Uvažujete sami o založení takového fondu? Nestyďte se nás kontaktovat! Právní a compliance poradenství v oblasti investičních fondů patří mezi naše Specializace.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Mgr. Veronika Civínová

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění