KLB LEGAL - European Green Bond Standard
Česky English
test

European Green Bond Standard

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Od nové úpravy si EU slibuje především větší příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru do rozvoje udržitelné ekonomiky. To je v souladu s dlouhodobými plány Evropské komise a celé EU. Zároveň je ale třeba věnovat velkou pozornost boji s tzv greenwashingem, při kterém dochází k záměrnému dezinformování investora, ohledně ekologické udržitelnosti jeho investic.

Navržená pravidla European Green Bond Standard jsou přísnější než stávající pravidla pro zelené dluhopisy na světových trzích. Úprava bude zavazovat emitenta k využití alespoň 85 % akumulovaného kapitálu na projekt, který lze označit jako udržitelný podle Taxonomie Evropské unie (např. investice do energie z obnovitelných zdrojů či zvyšování energetické úspornosti). Celý proces tak bude muset být velmi transparentní. Emitent bude pod dohledem externího kontrolora („External reviewer“), registrovaného u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) zodpovědného za dohled na plnění pravidel pro Evropské zelené dluhopisy. Připravovaná pravidla by měla ještě více zatraktivnit investice do udržitelných projektů pro investory a pomoci zviditelnit emitenty nabízející toto aktivum na finančním trhu a tím i zaujmout širší skupinu investorů a vybrat ve výsledku více prostředků. Emitent by zde mohl najít příležitost ke zlepšení své reputace a svého obrazu v očích veřejnosti, jako společnosti, která není lhostejná k životnímu prostředí.

Chystané nařízení European Green Bond Standard musí být schváleno řádným legislativním procesem. V polovině roku 2019 začaly konzultace a debaty v rámci zákonodárné iniciativy Evropské komise, které trvaly až do 6. července 2021, kdy Komise předložila návrh nařízení o Evropském standardu zelených dluhopisů (EU GBS). Během konzultací byl do nařízení doplněn zákaz udělit certifikaci Evropského zeleného dluhopisu emitentům ze států, které EU zařadila na černý či šedý seznam. K 28. únoru 2023 došly Evropský parlament a Rada EU k předběžné politické shodě na návrhu Komise. V rámci pokračujícího legislativního procesu se aktuálně očekává první čtení v Evropském parlamentu. Schválení návrhu Parlamentem a Radou EU s případnými úpravami se očekává v příštích měsících. Po schválení finálního návrhu začne běžet dvanáctiměsíční doba před nabytím právní moci. EU očekává pomalý nástup zájmu o evropské zelené dluhopisy s postupným nárůstem.

Adam Bílek

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění