KLB LEGAL - EU COVIDová novela: 5 zmírnění finanční regulace
Česky English
test

EU COVIDová novela: 5 zmírnění finanční regulace

Počátkem letošního roku vyšly novely stěžejních evropských právních předpisů v oblasti kapitálových trhů, zejména pak prospektového nařízení a směrnice MiFID II (k MiFID II blíže v našem článku), s cílem podpořit evropskou ekonomiku zasaženou pandemickou krizí. Novely jsou součástí legislativního balíčku nazvaného jako Capital Markets Recovery Package, který má podpořit pokrizové oživení evropského kapitálového trhu. Zvláštní důraz je pak kladen na podporu malých a středních podniků. V této souvislosti připomínáme, že od letošního roku již mohou české malé a střední podniky těžit z podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši až 50 milionů korun, pokud se rozhodnou vstoupit na trh START pražské burzy.

Nový unijní prospekt pro oživení

Novela nařízení o prospektu předně představuje nový druh prospektu, tzv. unijní prospekt pro oživení, který bude využitelný pro sekundární emisi akcií emitentů, jejichž akcie jsou již veřejně obchodovány na regulovaném trhu nebo na trhu pro růst malých a středních podniků. Úleva pro emitenty spočívá v menší administrativní zátěži – tento druh prospektu bude obsahově méně náročný a kratší než klasické „předcovidové“ prospekty. Pro nové veřejné nabídky cenných papírů bude moci být připravován a schvalován až do konce roku 2022 a jako již schválený bude platit nejdéle do konce roku 2023.

Rozvolnění MiFID II

a) elektronická komunikace se zákazníky

Podle novely MiFID II aplikovatelné od března 2022 mají investiční firmy (tedy primárně obchodníci s cennými papíry) se svými zákazníky primárně komunikovat elektronicky, ledaže neprofesionální zákazník poskytovatele investičních služeb požádá o informace v papírové podobě.

b) snížení informační zátěže (nejen) ve vztahu k profesionálním zákazníkům

Investiční firmy například nadále nebudou muset ve vztahu k profesionálním zákazníkům provádět analýzu nákladů a přínosů (cost benefit analysis), kterou nyní tvoří při poskytování služby investičního poradenství a portfolio managementu, pokud při nich dochází k výměně produktů. Podobně investiční firmy nebudou muset pro profesionální zákazníky vytvářet pravidelná hlášení o poskytnutých službách a burzy si pak alespoň dočasně oddechnou od tvorby informací o kvalitě provádění obchodů (tzv. best execution reportů).

c) snazší nabízení (nejen) „jednoduchých“ dluhopisů

Na investiční firmy jsou v současnosti kladeny požadavky na zajištění komplexních interních procesů před tím, než začnou nabízet nebo doporučovat investiční nástroj. Tyto požadavky by se novelou měly zmírnit ve vztahu k „jednoduchým“ dluhopisům, tzn. dluhopisům bez zvláštních derivátových prvků. Stejné zmírnění čeká investiční firmy ve vztahu k jakémukoli investičnímu nástroji, který bude nabízen výhradně vybraným profesionálním zákazníkům.

d) rozvolnění obchodování s komoditními deriváty

V neposlední řadě mnohých změn doznávají též pasáže směrnice týkající se obchodování s komoditními deriváty s cílem zajistit další rozvoj komoditních trhů v Evropské Unii. Rozvolní se například pravidla pro uplatňování limitů pozic držených v těchto instrumentech.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

 

Anna Bezděková

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění