KLB LEGAL - Q&A: Emise dluhopisu s prospektem i bez
Česky English
test

Q&A: Emise dluhopisu s prospektem i bez

Dluhopisové financování neklesá na oblibě ani v dnešní době neustále se rozšiřující nabídky investičních příležitostí. Pro emitenta jsou stěžejní podmínky, za kterých může dluhopisy nabízet investorům. Následující Q&A má za cíl zodpovědět základní otázky týkající se platné právní úpravy v této v této oblasti.

Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který zavazuje emitenta vyplatit vlastníkovi dluhopisu dlužnou částku zpravidla včetně předem stanoveného, obvykle fixního, úroku, a to ve stanoveném termínu. Formou se jedná o listinný cenný papír na řad, anebo zaknihovaný cenný papír vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

Co je to prospekt dluhopisu?

Prospekt dluhopisu je dokument popisující oproti emisním podmínkám detailněji hlavní údaje o emitentovi, jakož i o samotné emisi dluhopisů. Cílem prospektu je umožnit investorům náležité prostudování nabízeného dluhopisu včetně zhodnocení práv a povinností z něj plynoucích, finančních výsledků emitenta či možných rizikových faktorů emitenta. Kontrolu prospektu provádí ČNB, bez jejíhož schválení nemůže být zveřejněn.

Jak vypadá příprava prospektu?

Příprava prospektu i jeho rozsah se odvíjejí od velikosti podniku. U velkých společností jsou nároky kladené na prospekt větší, než u společností menších a středních. Proces vytvoření a schválení prospektu probíhá zpravidla v řádu měsíců a jeho součástí je také kontrola společnosti – due deligence, jejíž zjištění se promítají do finální verze prospektu.

Jak probíhá schválení prospektu?

Schválení prospektu, jež spadá do pravomoci ČNB, je posledním nezbytným krokem před začátkem veřejné nabídky dluhopisu. Rozhodně se však nejedná pouze o formální záležitost, Česká národní banka pečlivě dbá na splnění všech právem stanovených náležitostí a může proto emitentovi „vracet“ prospekt zpět k dopracování.

Kdy prospekt není vyžadován?

Z povinnosti vypracovat prospekt dluhopisu existuje několik výjimek vyplývajících z evropské legislativy. V praxi se zdaleka nejčastěji jedná o situaci, kdy objem nabízených dluhopisů nepřekročí ekvivalent 1 000 000 EUR za období 12 kalendářních měsíců. V takovém případě postačí zpřístupnění emisních podmínek vymezujících práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu.

Jak probíhá samotná emise?

Po schválení prospektu následuje spolupráce s Centrálním depozitářem cenných papírů. U listinných dluhopisů je nutné ze strany CDCP přidělení identifikátoru emise ISIN, u zaknihovaných dluhopisů je zahájen proces emise v centrální evidenci.
Následně je již možné zahájit distribuci dluhopisů investorům.

Mgr. Veronika Civínová

 

Mgr. Ondřej Kučera

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění