Česky English

Další krok k rychlejšímu zakládání společností

Už 15. ledna letošního roku nabývá účinnosti novela živnostenského zákona1), která opět zjednodušuje a zrychluje proces zakládání obchodních společností.

Dosud bylo pro účely zápisu nově zakládané společnosti do obchodního rejstříku nutné předložit výpis ze živnostenského rejstříku – to znamenalo, že nejprve museli zakladatelé ohlásit požadované živnosti živnostenskému úřadu a vyčkat na zaslání potvrzujícího výpisu. To mohlo proces zápisu do obchodního rejstříku, tedy samotný vznik společnosti, i značně zdržet.
Nově je možné, aby byla společnost zapsána do obchodního rejstříku i bez dokládání výpisu ze živnostenského rejstříku. Po sepsání zakladatelského notářského zápisu (podpisu společenské smlouvy či stanov), doložení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nové korporace, čestných prohlášení členů orgánů a jejich výpisů z rejstříku trestů, a nakonec splacení aspoň minimální stanovené části základního kapitálu bude tedy rovnou možné žádat o zápis korporace do obchodního rejstříku.
Ohlášení živnosti, případně podání žádosti o vydání koncese, může následovat třeba až po samotném vzniku společnosti (tedy po jejím zápisu do obchodního rejstříku); stejně tak je možné živnostenské oprávnění zařizovat souběžně s procesem zapisování do obchodního rejstříku. Neznamená to samozřejmě, že by se společnost ihned po zápisu do obchodního rejstříku mohla pustit do podnikání – pro výkon ohlašovací živnosti, například poradenské nebo jiné obchodní činnosti, je stále potřeba ohlásit živnost způsobem dle živnostenského zákona. I bez patřičného ohlášení je však možné uzavírat smlouvy se zaměstnanci, členy orgánů, zajišťovat si financování a podobně2). Se získáním živnostenského oprávnění však není vhodné otálet příliš dlouho – pokud by společnosti založené za účelem podnikání nevzniklo živnostenské oprávnění do jednoho roku od jejího vzniku, může čelit hrozbě zrušení nařízeného soudem.
Další změny korporátního práva nabudou účinnosti v červenci 2023. Změny se týkají hlavně zpřesnění (a zpřísnění) překážek výkonu funkce členů volených orgánů a jejich informační povinnosti vůči korporaci. Zavádí se také neveřejná evidence vyloučených osob jako nový informační systém veřejné správy, do kterého se budou zapisovat osoby, u kterých je založena překážka funkce – například vyloučení z funkce, odsouzení za určité trestné činy nebo uložení zákazu činnosti.

_________________________________________________________________________________________
1)Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.
2)Dle § 127 občanského zákoníku je samozřejmě možné, aby určité osoby jednaly za právnickou osobu i před jejím vznikem. Jednající osoby se však vystavují osobní odpovědnosti a valná hromada právnické osoby musí o převzetí účinků těchto jednání do tří měsíců od zápisu korporace do obchodního rejstříku rozhodnout.

Anna Bezděková

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění