KLB LEGAL - Aktualizace prospektu cenných papírů
Česky English
test

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Kdy musím aktualizovat prospekt?

Povinnost aktualizovat prospekt cenných papírů vzniká tehdy, pokud po skončení jeho platnosti stále má probíhat veřejná nabídka, tedy zjednodušeně aktivní oslovování investorů s nabídkou investice, mezi něž se počítá i například informace o možnosti koupit cenné papíry na webových stránkách emitenta. Stejně tak je nutné mít platný prospekt v případě, že emitent bude notifikovat vydání nových emisí v rámci nabídkového programu.
Aktualizace prospektu naopak není nutná, pokud již veřejná nabídka proběhla (například v rámci jednorázové veřejné nabídky akcií v rámci IPO – Initial Public Offering nebo při upsání všech dluhopisů) a nadále probíhat nebude.

Co aktualizace obnáší?

V závislosti na typu prospektu a struktuře emitenta budou regulátora zajímat aktuální auditované účetní údaje entity včetně reflexe hospodářského výsledku a dále je nutná revize zejména kapitol prospektu týkajících se popisu podnikání, aktuálních trendů v odvětví, rizik týkajících se cenných papírů a samotného emitenta. Pokud se v mezidobí od posledního schválení udála jakákoli změna na korporátní úrovni, významná událost, spustil se nový projekt nebo emitent provedl významnou investici, je samozřejmě nutné takové novinky náležitě popsat a doplnit do textu.

Jak dlouho aktualizace trvá?

Jedná se zpravidla o méně náročný proces než při schvalování nového prospektu, protože ČNB již vychází z jednou schváleného textu, ale i tak doporučujeme nenechat proces na poslední chvíli, abyste nemuseli dočasně pozastavovat veřejnou nabídku. Samotný audit účetních údajů trvá nějakou dobu a totéž platí o finalizaci všech revidovaných částí prospektu, protože vždy se dají očekávat připomínky ze strany ČNB, které musí být dostatečně vypořádány před opětovným schválením.

Mgr. Ondřej Kučera

 

© 2023 KLB Legal

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění