Úvod | KLB Legal advokátní kancelář

Neúprosně hájíme zájmy investorů, kteří přišli o své úspory kvůli podvodům, nedostatku odbornosti či nedbalosti finančních institucí.

Poskytujeme vysoce specializované poradenství v oblasti regulace a compliance finančních služeb a účinně zastupujeme při licenčních i sankčních řízeních vedených regulátory.

Zastupujeme klienty tak, abychom zajistili jejich plné a spravedlivé odškodnění a dohnali k odpovědnosti ty, kteří své povinnosti zanedbali.

Kdo jsme

Naše advokátní kancelář se specializuje zejména na náhrady škod na zdraví, právo kapitálového trhu a vymáhání oprávněných nároků v oblasti bankovnictví, financí a správy aktiv.

Poskytujeme právní poradenství s lokální znalostí a mezinárodní zkušeností.

Spojte se s námi:

 

Naše významné případy

Odškodnění újmy na zdraví

Zvítězili jsme u odvolacího soudu v případu, kdy soud nechtěl připustit dědice nároku odškodění nemajetkové újmy zesnulé, která před účinností nového občanského zákoníku utrpěla velmi vážnou újmu na zdraví. Přesvědčili jsme odvolací soud, že součástí pozůstalosti je nárok na odškodnění újmy na zdraví, pokud byl tento nárok za života poškozeného uplatněn žalobou u soudu.

Dieselgate

Na základě členství v mezinárodní organizaci Global Justice Network („GJN“) spolupracujeme s předními advokáty se sídlem v USA, kteří zastupují desítky vlastníků automobilů Volkswagen s naftovým motorem. K dnešnímu dni byla podána celá řada hromadných žalob u federálních soudů v USA. Automobilka už oznámila, že na odškodnění vyčlení ve třetím čtvrtletí 6,5 miliardy eur.

více informací

Akcionáři společnosti CETIN žádají PPF o nucený odkup svých akcií

Advokátní kancelář KLB Legal zastupuje významnou skupinu minoritních akcionářů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“) a jejich jménem jsme uplatnili právo na odkup účastnických cenných papírů společnosti CETIN („sell-out“), který společnost PPF odmítla akceptovat. Tento postup považujeme za protiprávní.

S účinností ke dni 1. června 2015 došlo na základě rozhodnutí PPF jakožto majoritního akcionáře k rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. s vytvořením nové společnosti CETIN. Skupina PPF následně ve své tiskové zprávě dne 13. srpna 2015 a v následujících veřejných prohlášeních veřejně potvrdila dosažení hranice 90 % akcií, které jí umožňují jednostranně vytěsnit ostatní menšinové akcionáře, tedy realizovat právo nuceného přechodu vlastnictví k akciím CETIN („squeeze-out“).

Zákon však pro zajištění symetrie práv mezi většinovým akcionářem a menšinovými akcionáři stanoví, že vznikem práva většinového akcionáře provést jednostranně squeeze-out vzniká také právo minoritních akcionářů požádat hlavního akcionáře o tzv. sell-out, tedy o odkup svých akcií.

KLB Legal proto v zastoupení menšinových akcionářů uplatnila vůči hlavnímu akcionáři PPF Arena 2 B.V. sell-out a vyzvala ho k odkupu akcií CETIN od menšinových akcionářů. PPF však tuto výzvu odmítla s argumentací, že hranici 90% sice překročila, ale právo realizovat squeeze-out a tudíž povinnost akceptovat sell-out ji nevznikla, protože 90% hranici nepřekročila jedna společnost ze skupiny PPF, ale více osob jednajících ve shodě.

Ve světle stávající argumentace PPF považujeme tiskovou zprávu PPF a další její veřejná prohlášení za krajně nepřesné a zavádějící. Dále považujeme tento postup PPF, který využívá nedokonalosti formální úpravy institutu sell-out v českém právu, za obcházení zákona. Institut sell-out je upraven za účelem ochrany minoritních akcionářů v případě, kdy majoritní akcionář zcela ovládne společnost a v praxi je schopen kdykoliv vytěsnit minoritní akcionáře. To je případ CETIN, kdy PPF ve vhodný okamžik převede akcie mezi spřízněnými společnostmi, které postupují ve shodě a podléhají společnému vedení, a vyhlásí vytěsnění, squeeze-out menšinových akcionářů. Z veřejných vyjádření PPF přitom tento záměr jednoznačně vyplývá.

Naše kancelář s tímto postupem PPF nesouhlasí a považuje jej za protiprávní. Nový zákon o obchodních korporacích musí být interpretován ve prospěch slabší strany, tedy minoritních akcionářů, a v souladu s účelem ustanovení o sell-outu. Pokud bychom akceptovali výklad, že většinový akcionář si může „hrát“ s menšinovými akcionáři tak, že své podíly rozdělí mezi více spřízněných společností a pak čeká na vhodný okamžik, kdy podíly formálně spojí a vytlačí menšinové akcionáře bez možnosti menšinových akcionářů do tohoto procesu aktivně vstupovat, jednalo by se podle našeho názoru o popření účelu ustanovení o sell-outu a především principů, na kterých stojí české a EU právo obchodních společností.

Z uvedeného důvodu naše kancelář postupovala podle zákona o obchodních korporacích a adresovala PPF vlastní návrh na uzavření smlouvy o odkupu akcií menšinových akcionářů. Pokud nedojde v následujících dnech k akceptaci návrhu, uplatníme oprávněné nároky minoritních akcionářů vůči skupině PPF soudní cestou.

více informací

Metanolová kauza

Obětem metanolové kauzy (úmrtí, oslepnutí a poškození zraku) jsme zajistili peněžitou pomoc ve výši 775 000 Kč od Ministerstva spravedlnosti. Výše odškodnění, ač vyplacena plně v souladu se zákonem o obětech trestných činů, není spravedlivá a přiměřená. Dle našeho názoru Česká republika nesprávně transponovala směrnici Rady č. 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004, o odškodňování obětí trestných činů. V zastoupení našich klientů jsme podali podnět k Evropské komisi k zahájení řízení pro porušení smluv dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Mimosoudní narovnání s přední tuzemskou nemocnicí

V roce 2015 jsme vymohli odškodnění ve výši 10 mio. Kč pro novorozence, který utrpěl při porodu vážné poškození zdraví. Dohoda o narovnání s přední tuzemskou nemocnicí byla pravomocně schválena opatrovnickým soudem.

Zajištěné dluhopisy a investiční certifikáty

Právníci KLB Legal poskytovali společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. poradenství při emisi zajištěných dluhopisů a investičních certifikátů denominovaných v českých korunách i v eurech. Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno zástavním právem k akciím emitenta, zástavním právem k pohledávce emitenta za projektovou společností a zástavním právem k nemovitostem ve prospěch Agenta pro zajištění.

Akvizice WOOD & Company v Itálii

Advokátní kancelář KLB Legal radila v roce 2014 společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. při převzetí veškeré obchodní činnosti společnosti Integrated Financial Product – Milan branch (IFP Milan) v Itálii. IFP Milan má na italském trhu více než dvacetileté zkušenosti v oblasti fixed income, FX, Money Market, OTC derivátů a distribuci fondů a akciových derivátů. Výsledkem této transakce je nově vzniklá WOOD & Company – pobočka Milán, která bude těžit z řady synergií mezi oběma obchodními modely a klienty obou firem.

 Kontaktujte nás

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
JUDr. David Kuboň
JUDr. David Kuboň
+420 604 494 355 kubon@klblegal.cz
Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
+420 605 204 646 laska@klblegal.cz
Mgr. Petr Budzinski
Mgr. Petr Budzinski
+420 775 719 359 budzinski@klblegal.cz
JUDr. Zbyněk Drobiš
JUDr. Zbyněk Drobiš
+420 720 072 059 drobis@klblegal.cz

Umožněte nám bezplatně
posoudit Váš případ